Nieuwe wet ter bestrijding van betalingsachterstand

Het is voor veel hard werkende ondernemers een doorn in het oog; opdrachtgevers die hun rekeningen te laat of zelfs helemaal niet betalen. Het veroorzaakt niet alleen veel administratieve stress, maar het zorgt ook voor een verslechterde cashflow.

Op 16 maart 2013 is de betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden wettelijk vastgelegd. Deze nieuwe wet is een uitvloeisel van Europese richtlijnen en dient ter bestrijding van betalingsachterstanden bij handelsvorderingen tussen ondernemers. Hierdoor krijgen schuldeisers uit het MKB meer mogelijkheden om betalingsachterstanden tegen te gaan.

Incassokosten verschuldigd zonder aanmaning

Bij een handelsovereenkomst hoeft de schuldeiser de schuldenaar geen aanmaning meer te versturen, maar direct aanspraak kan maken op vergoeding van de wettelijke of overeengekomen incassokosten. De afspraak dat de schuldeiser wel verplicht is eerst een of meerdere aanmaningen te sturen, alvorens aanspraak te kunnen maken op incassokosten, is nietig.

Wij adviseren u om in contact te blijven met uw opdrachtgever. Direct een aanmaning versturen met een opslag van ten minste ? 40,- draagt niet bij aan een snelle betaling en vanwege de Wet Incassokosten (WIK), is het proces voor de laatste aanmaning veranderd voor particulieren als debiteur. U kunt deze laatste aanmaning ook op Incassopunt briefpapier laten versturen. Met de laatste aanmaning via Incassopunt houden we hier rekening mee.

Wat verandert er voor business-to-business?

  • Als u contractueeel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald.
  • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Wat verandert er voor bedrijven en overheden?

Binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Dit vanwege de voorbeeldfunctie die de overheid heeft.

Voor welke overheidsinstantie gelden de regels?

Onder een overheidsinstantie wordt zowel de Staat verstaan als territoriale lichamen, zoals provincies, gemeenten, waterschappen, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen, en samenwerkingsverbanden hiertussen.

De betreffende regels gelden derhalve ook onder andere voor De Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiƫle Markten, de Informatie Beheer Groep, openbare scholen, publieke omroepen, de Koninklijke Bibliotheek en het Kadaster.

Minimum betalingstermijn

Er is en er komt geen wettelijke minimum betalingstermijn. U maakt hierover zelf afspraken met de tegenpartij.

U kunt zelfs afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Betalingsregeling nog steeds mogelijk

De wet verandert niets aan de contractsvrijheid van partijen om een betalingsregeling overeen te komen.

De richtlijn bepaalt namelijk dat deze hieraan geen afbreuk doet. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, is in geval van niet-tijdige betaling rente en invorderingskosten verschuldigd over de achterstallige bedragen.

Recente algemene voorwaarden

Deze wetgeving maakt opnieuw duidelijk dat het hebben van verkoop- en betaalvoorwaarden tegenwoordig een absolute must is. Wij helpen u graag aan gedegen voorwaarden.

Overgangsrecht

De wet heeft zogenaamde eerbiedigende werking wat betekent dat deze slechts van toepassing is op overeenkomsten die zijn gesloten vanaf het tijdstip van inwerkintreding. Op overeenkomsten die zijn gesloten voor 16 maart 2013 is de wet niet van toepassing.

Verhoging wettelijke handelsrente

Tot slot is per 16 maart de wettelijke handelsrente met een procentpunt verhoogd naar 8,75 procent. Dat heeft tot gevolg dat overschrijding van de betaaltermijn duurder wordt voor de schuldenaar, omdat over de periode na de overschrijding vertragingsrente moet worden betaald.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Voor vragen kunt u ons het best bereiken

per telefoon, e-mail of via onze website.