Veelgestelde vragen

Kan ik een klant nog aanmanen voor een oude factuur

Ja, u kunt nog aanmanen. De verjaringstermijn voor een vordering is vijf jaar bij zakelijke klanten.

Deze periode begint op de dag dat de vordering opeisbaar is. Dat wil zeggen: na de betalingstermijn. Dus meestal 14 of 30 dagen na de factuurdatum. Als er geen betalingstermijn is afgesproken geldt de wettelijke termijn van 30 dagen.

Als de verjaringstermijn al voorbij zou zijn, kunt u betaling van de vordering niet meer afdwingen.
Het is wel handig om eerst even contact op te nemen met de klant om de situatie te bespreken.

"Let op! Als het hier om een consumentenkoop gaat, geldt er een verjaringstermijn van twee jaar."

Wat is de wettelijke rente en hoeveel mag ik berekenen

Klant is een bedrijf of overheidsinstantie
Soms betaalt een klant niet op tijd. Is die klant een onderneming of een overheidsinstantie, dan treedt de Wet betalingsachterstand bij handelstransacties in werking. Over het openstaande bedrag kunt u dan de wettelijke rente(ook wel handelsrente, of wettelijke rente bij handelstransacties genoemd) berekenen. Daarvoor hoeft u de klant geen formele herinnering of aanmaning te sturen.

Deze wettelijke rente wordt doorgaans elk halfjaar aangepast. Kijk hier voor een overzicht met het actuele percentage van de wettelijke rente »

Als u uw product of dienst heeft geleverd zonder leveringsvoorwaarden, dan is de betalingstermijn automatisch dertig dagen na ontvangst van de factuur. Als u echter ook geen factuur stuurt, dan mag u pas rente berekenen op de dertigste dag na de levering van de diensten of goederen.

Klant is een particulier of consument
Als uw klant een particulier of consument is, dan brengt u de wettelijke rente niet-handelstransacties in rekening.
De wettelijke betalingstermijn
Als u geen betalingstermijn bent overeengekomen met uw klant, dan geldt de wettelijke betalingstermijn. Deze verstrijkt:

- Dertig dagen nadat de klant de factuur heeft ontvangen;

- Dertig dagen na ontvangst van het product of de dienst, wanneer niet vaststaat of de klant de factuur heeft ontvangen, of als de klant de factuur eerder ontvangt dan het product of de dienst;

- Dertig dagen nadat de afgesproken termijn is verstreken waarbinnen een klant een product of dienst kan goedkeuren of aanvaarden.

Als ik een vordering krijg ik dan één aanspreekpunt?

Ja, deze persoon weet inhoudelijk namelijk het meeste van uw dossiers af en zal daardoor het hoogste rendement voor u kunnen behalen.

Ik heb een vordering op iemand. Hoe geef ik deze vordering uit handen?

Nadat u uw debiteur schriftelijk heeft aangemaand, kunt u de openstaande vordering gemakkelijk op onze website via direct factuur indienen invoeren. Buiten deze gemakkelijke manier zijn er verschillende mogelijkheden: per e-mail, per fax of per post. Hierbij dient u de volgende zaken aan te leveren: factuur, gevoerde correspondentie en eventuele betaling- en leveringsvoorwaarden. Als u nog niet eerder een vordering uit handen heeft gegeven,  adviseren wij u om even telefonisch contact op te nemen, zodat wij u over de voorwaarden kunnen informeren en een u een concreet advies voor uw situatie te kunnen doen.

Ik heb een kleine openstaande factuur. Kan ik deze ook indienen?

Ja uiteraard. IncassoPunt is niet voor niets de incassopartner van www.ikwordzzper.nl. Wij weten als geen ander dat kleinere organisatie's zoals de zzp'er en MKB bedrijven niet altijd hoge vorderingen hebben. In principe worden alle vorderingen aangenomen. Bij lagere vorderingen kan het voorkomen dat wij u adviseren om na de minnelijke incassofase (zodra een gerechtelijke procedure gestart moet worden) geen kosten te riskeren en eerst een debiteurenbezoek te laten plaatsvinden

Mag ik als particulier ook vorderingen

IncassoPunt werkt vooral voor bedrijven die regelmatig vorderingen aanbieden en is niet ingericht op behandeling van vorderingen van particulieren. 

Worden alle kosten op debiteur verhaald?

IncassoPunt zal er alles aan doen om de kosten altijd zoveel mogelijk op de debiteur te verhalen, maar dit lukt niet altijd.

En wat gebeurt er als dit niet lukt?

Wanneer de debiteur niet betaalt, betaalt u bij ons niets, In het minnelijk traject geen berekenen wij geen extra kosten.

Welke gegevens heeft u nodig als wij een vordering uit handen geven?

Met betrekking tot de vordering ontvangen wij graag zoveel mogelijk informatie; de factuur, herinneringen en eventuele correspondentie van u en de debiteur. Als u meer informatie van uw debiteur beschikt zoals, e-mail, mobiele nummers, geboortedatum en bankrekeningnummers, zien wij deze graag tegemoet.

Deze gegevens kunt u gemakkelijk via ons online tool Dossier Online toevoegen.

Indien u over algemene voorwaarden beschikt, hoeft u deze slechts één maal bij ons aan te leveren.

Wat is het verschil tussen de minnelijke en gerechtelijke fase?

In de buitengerechtelijke fase wordt uw debiteur aangesproken om zijn vordering te voldoen. In deze 'minnelijke' fase waarbij met diverse brieven, telefoongesprekken, e-mail, en sms' wordt geprobeerd de openstaande vordering te innen. Blijkt het echter onmogelijk om de vordering op deze manier te incasseren dan kunt u besluiten een gerechtelijke procedure te starten, om uw gelijk via de rechter af te dwingen. Krijgt u uw gelijk in deze gerechtelijke fase, dan kunt u daarna met de uitspraak van de rechter dwangmaatregelen laten inzetten, zoals beslag op loon of goederen (executoriale fase). Aan een gerechtelijke procedure en de dwangmaatregelen zijn (hoge) kosten verbonden.

Mag ik administratiekosten in rekening brengen?

Indien uw debiteur niet binnen de vervaltermijn van de factuur betaalt dan is hij van rechtswege in gebreke. Vaak worden er echter nog herinneringen en aanmaningen verstuurd, u kunt hierbij administratiekosten berekenen, mits deze kosten vooraf zijn afgesproken in bijvoorbeeld, uw algemene voorwaarden. Na de laatste aanmaning kan de zaak worden overgedragen en vorderen wij de incassokosten.

Ik wil een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hoeveel kost dat?

Onze deurwaarders hanteren de Btag tarievenDe kosten zijn afhankelijk van datgene wat de deurwaarder moet doen om de vordering (proberen) te innen. Het is niet vooraf te zeggen hoeveel deurwaardershandelingen nodig zijn om tot inning over te gaan. Houdt u over het algemeen rekening met een aantal honderd euro voor een dagvaarding, een betekening en minimaal een derdenbeslag met overbetekening. De deurwaarder probeert de kosten door te belasten aan uw debiteur.